Glossari Analítica Web

Terme
Definició
Recerca  orgànica Les visites que arriben a la web a través dels buscadors.
Consecucions d’objectius El número de vegades en que aconseguim concretar un objectiu proposat.
Conversions Són el número de vegades que els objectius s’han completat al lloc web.
Dimensions Les descripcions de les dades d’ un objecte al que se li  poden asignar diferents valors en google analitycs.
Email Les visites en analitycs que arriben a través de campanyes d’ email o newsletter.
Embuts  de conversió El comportament i  pasos dels usuaris al nostre lloc web per a complir un objectiu determiat.
Esdeveniments Interaccions dels usuaris amb el contingut. Una crida a l’ acció en alguna de les pàgines del nostre lloc web. Exemples: descàrregues d’un producte o visualitzacions d’un video.
Esdevenients de Intelligence Serveixen per supervisar el tràfic del nostre lloc web per detectar variacions estadístiques importants i generar alertes quan es produeixen aquestes variacions.
Fluxe de comportament Observació de la ruta a analitycs que han seguit els usuaris d’una pàgina o esdeveniment al següent. Permet sapiguer quin contingut de la web mantè als usuaris interactuant.
Fonts Son els medis pels quals un usuari accedeix a un lloc web.
Impressions El número de vegades en que es mostra un anunci.
Informes d’adquisició Ens diuen com arriben els usuaris al nostre web i de quina forma naveguen al nostre lloc web en Google analitycs.
KPI Sigles de “Key Performance Indicator” i son métriques que ajuden a mesurari a quantificar el rendiment del progrès en funció d’unes metes i objectius plantejats.
Mitjà En analitycs es el mètode que ha fet servir un usuari per arribar al teu contingut, de forma directa o a travès d’un clic a un anunci.
Metes Objectius que permeteixen mesurar amb quina freqüència els usuaris realitcen accions específiques al nostre lloc web.
Mètriques Es el mesurament quantitatiu de les dades que son oferts en números (nº de visites, porcentatjes, nº de clics, etc)
Objectius La pàgina del teu lloc web que accedeix l’usuari quan ha completat l’activitat que tu desitjes. Existeixen varis tipus d’objectius a analitycs: destí, duració, pàgines per visita o esdeveniments.
Ordres Cada una de les conversions que s’han portat a terme a la pàgina d’objectius.
Pàgina de destí La pàgina on volem dirigir als nostres visitants.
Pàgina de sortida La última pàgina visitada pels usuaria que naveguen pel nostre web.
Pàgines per visita Promedi de pàgines vistes per visita al lloc web.
Pàgines vistes El número de vegades que s’han mostrat les nostres pàgines.
Paraules clau Les paraules clau introduides als motors de recerca i a través de les quals els usuaris arriben al nostre lloc web.
Panels Ofereixen a analitycs una visió general del rendiment de les nostres propietats (llocs web) a través de gràfics amb els resumens de diferents informes de la nostra pàgina. Informes com nous usuaris, usuaris, sesions, sesions per navegador, duració mitja de sesió, porcentatje de rebot, consecució d’ objetius, ingresos, etc.
Percentatge de Interaccions Es la freqüència amb la que els usuaris interactuen amb un anunci de un lloc web.
Percentatge de rebot El percentatge de visites que consulten una sola pàgina de un lloc web abans de sortir del mateix i sense realitzar cap esdeveniment, un dels elements mes vistos a analitycs.
Percentatge de visites noves Evolució de nous visitants de un lloc web i el seu comportament dins el mateix.
Promedi La duració mitja d’ una sesió en Google analitycs.
Redireccionament El conjunt de pàgines al que accedeix un usuari al seu recorregut cap a la pàgina d’objectius.
Referits (referral) Les visites que arriben a través d’una font o enllaços a altres llocs web.
Sesions Es el periode de temps en que un usuari està actiu en un lloc web, dins d’ un interval de dates.
Temps d’interacció Es el temps que els usuaris romanen a la nostra web
Tems real Per saber a temps real el número d’ usuario que estan visitat el nostre lloc web a Google analitycs.
Trànsit directo Les visites que arriben al introduïr l’url del nostre lloc web al  buscador
Trànsit Social Les visites en analitycs que rebem a travès de les xarxes socials.
Ubicacions Les ubicacions d’on procedeixen els usuaris que visiten el nostre lloc web.
URL L’adreça d’ un lloc web o d’ una pàgina d’aquest lloc. Exemple: http://claudioinacio.com
Usuaris Els visitants que han tingut al menys una sesió dins del rang de dates seleccionat. Inclou tant als nous com als recurrents.
Usuaris nous No han visitat el nostre web anteriorment o ho han fet però han passat més de 24h des de l’última visita.
Velocitat del lloc Temps de càrrega de la nostra pàgina, de redireccionament o de conexió amb el servidor.
Visitants únics Els usuaris d’un lloc web que són comptats una sola vegada.
Visites Es el número total de visites al lloc web. Cada vegada que una persona entra a la nostra pàgina i navega per ella es genera una visita.
Visites recurrents Els usuaris que solen visitar el nostre lloc web més d’una vegada.

Ultimes notícies

llegir totes